Veritabanı Sınıfı İle Veri Çekme

Mikrocode alt yapısında hazır bulunan veritabanı sınıfı ile veriler, kolayca listelenebilir, eklenebilir, düzeltilebilir veya silinebilir.

Alt yapı tarafından, varsayılan olarak $m_vt isminde kullanıma sunulmuştur.

Sütun Seçme Select

Veri çekme işlemi bu alt fonksiyon ile başlatılır. Veri çekme ve sayma işlemlerinde, kullanılması zorunludur.
İçine sadece 1 argüman gönderilebilir. Bu argüman çekilecek sütunların listesini veya SUM, AS, SUBSTRING gibi SQL komutlarını içerebilir.

Değer gönderilmediğinde varsayılan olarak * (tüm sütunlar) değerini referans alır.

Kullanım örnekleri :
$m_vt->select();

/*
Varsayılan olarak * değeri gönderilmiştir.
*/

$m_vt->select("*");

/*
Varsayılan * değeri, manuel olarak gönderilmiştir.
*/

$m_vt->select("id,baslik");

/*
Sadece "id" ve "baslik" sütunları istenmiştir.
*/

Tablo Seçme From

Select ile sütun seçimi yapıldıktan sonra verilerin çekileceği tablo bu alt fonksiyon ile belirtilir.
İçine sadece 2 argüman gönderilebilir.

 • İlk argüman, çekilecek tablonun ismini içerir.
  String tipinde veri gönderilir ve zorunludur. Boş değer gönderildiğinde akış sonlandırılır.
 • İkinci argüman, çekilecek tablonun ismindeki tırnak işaretlerinin temizlenmesini onaylar. FALSE değeri bu işlevi devre dışı bırakır.
  Boolean tipinde veri gönderilir. Varsayılan TRUE atanmıştır.
Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi");

/*
İkinci argüman, varsayılan olarak TRUE gönderilmiştir.
*/

$m_vt->select()->from("`tablo_ismi`");

/*
Bu örnekte, tablo ismindeki tırnak işaretleri (',",`) temizlenmiştir.
Okunan değer : tablo_ismi
*/

$m_vt->select()->from("`tablo_ismi`", FALSE);

/*
Bu örnekte, tablo ismindeki tırnak işaretleri olduğu gibi bırakılmıştır. Sadece tablo isminde sorgu içeren karmaşık yapılarda kullanılması önerilir.
Okunan değer : `tablo_ismi`
*/

Koşul Gönderme Where

From ile tablo seçildikten sonra duruma göre kullanılabilir. Bu alt fonksiyon koşul belirtir, belirtilen koşula göre verilerin filtrelenmesini sağlar. Birden fazla kullanılabilir.
İçine 2'si zorunlu, toplam 4 argüman gönderilebilir.

 • İlk argüman, koşulun yapılacağı sütunu belirtir.
  String tipinde veri gönderilir ve zorunludur. Özel karakterler, türkçe karakterler ve boşluk içeremez. Boş değer gönderildiğinde akış sonlandırılır.
 • İkinci argüman, koşulda ne aranacağını belirtir.
  Dizi dışında tüm veri tiplerini alabilir. Boş değer gönderildiğinde NULL(Boş) sonuç verir.
 • Üçüncü argüman, koşulu belirtir.
  Sadece =, <>, >= <=, <, > karşılaştırma operatörlerini alabilir. Boş değer gönderildiğinde = operatörünü varsayılan olarak kullanılır.
 • Dördüncü argüman, mantıksal operatörü belirtir.
  Sadece AND, OR mantıksal operatörlerini alabilir.
  Boş değer gönderildiğinde iki şarta göre çalışır. Eğer öncesinde başka koşul kullanılmış ise AND operatörünü varsayılan olarak kullanır, eğer kullanılmamış ise mantıksal operatör kullanmaz.
Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 5);

/*
Yukarıdaki örnekte varsayılan olarak, üçüncü argüman =, dördüncü argüman boş değerde gönderilmiştir.
Boş bırakılan 2 argüman aşağıda değerleri varsayılan almıştır.
*/
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 5, "=", NULL);


// Birden fazla where kullanma
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 5)->where("durum", 1);

/*
Yukarıdaki örnekte ilk koşulun üçüncü argümanı =, dördüncü argümanı boş değer, varsayılan olarak gönderilmiştir.
İkinci koşulun üçüncü argümanı =, dördüncü argümanı ise kendisinden önce başka koşul kullanıldığı için AND, varsayılan olarak gönderilmiştir.
*/
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 5, "=", NULL)->where("durum", 1, "=", "AND");


// Manuel operatör belirleme
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 11, ">=")->where("id", 20, "<", "OR");

/*
Yukarıdaki örnekte id verisi 10'dan büyük 20'den küçük olanları seçebiliriz. İlk koşul, >= kullandığımız için 11'e eşit olanlarıda dahil etti.
*/

Koşula Dizi Gönderme In Where

Kullanımı where alt fonksiyonuna çok benzerdir. Where ile aynı sorguda kullanılabilir. Where'den 2 farklı bulunmaktadır.

 1. String ifade yerine dizi ile karşılaştırma yapar. Yani bir sütunda aynı anda birden çok veri karşılaştırabilir.
 2. Karşılaştırma operatörleri gerekmez. Bir sütunda aynı anda birden çok veri karşılaştırdığı için veya mantığını kullanır. Dizideki verilerden bir tanesinin bile eşleşmesi yeterli olur.

İçine 2'si zorunlu, toplam 3 argüman gönderilebilir.

 • İlk argüman, koşulun yapılacağı sütunu belirtir.
  String tipinde veri gönderilir ve zorunludur. Özel karakterler, türkçe karakterler ve boşluk içeremez. Boş değer gönderildiğinde akış sonlandırılır.
 • İkinci argüman, koşulda nelerin aranacağını belirtir.
  Sadece dizi veri tipini alabilir. Boş dizi gönderildiğinde NULL(Boş) sonuç verir.
 • Üçüncü argüman, mantıksal operatörü belirtir.
  Sadece AND, OR mantıksal operatörlerini alabilir.
  Boş değer gönderildiğinde iki şarta göre çalışır. Eğer öncesinde başka koşul kullanılmış ise AND operatörünü varsayılan olarak kullanır, eğer kullanılmamış ise mantıksal operatör kullanmaz.
Kullanım örnekleri :

/*
Kullanımı where alt fonksiyonuna benzediği için sadece bir örnek gösterilecektir.
*/

$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->inwhere("id", Array(10,11,12));

/*
Yukarıdaki örnekte id verisi 10, 11 yada 12'ye eşit olanları seçebiliriz.
Üçüncü argüman diğer örneklerdeki çalıştı ve NULL mantıksal operatörünü varsayılan olarak gönderdi, eğer kendisinden önce başka bir koşul aransaydı AND operatörünü varsayılan olarak gönderirdi.
*/

Sıralama Order By

From ile tablo seçildikten sonra duruma göre kullanılabilir. Bu alt fonksiyon verilerin nasıl sıralanacağını belirtir, belirtilen parametreye göre verilerin sıralanmasını sağlar. Birden fazla kullanılabilir.
İçine 1'i zorunlu, toplam 2 argüman gönderilebilir.

 • İlk argüman, sıralama için referans alınacak sütunu belirtir.
  String tipinde veri gönderilir ve zorunludur. Özel karakterler, türkçe karakterler ve boşluk içeremez. Boş değer gönderildiğinde akış sonlandırılır.
 • İkinci argüman, sıralamanın neye göre yapılacağını belirtir belirtir.
  String (ASC,DESC,RANDOM) veya Dizi veri tipini alabilir. Boş gönderildiğinde ASC(Artan) sıralamayı varsayılan olarak kullanır.
Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->orderby("kategori");

/*
Yukarıdaki örnekte veriler, kategoriye göre ASC(artan) şekilde sıralandı.
İkinci argüman boş bırakıldığı için ASC parametresini varsayılan olarak gönderdi.
*/

// Birden fazla kullanım örneği
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->orderby("kategori", "DESC")->orderby("isim", "ASC");

/*
Yukarıdaki örnekte veriler, kategoriye göre DESC(azalan), eğer kategori aynı ise isme göre ASC(artan) şekilde sıralandı.
İkinci argümanlara istediğimiz sıralama parametrelerini verebiliriz.
*/

// RAND ile kullanım örneği (Rastgele sıralama)
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->orderby("id", "RAND");

/*
Yukarıdaki örnekte veriler, rastgele bir şekilde sıralandı.
Bu sorguyu her çalıştırmada farklı bir sıralama verecektir.
*/

// Özel sıralama örneği
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")
   ->orderby("kategori", Array("Televizyon", "Bilgisayar", "Telefon"));

/*
Yukarıdaki örnekte verileri kategoriye göre özel sırada alabiliriz.
Verilerin sırası, ilk önce Televizyon sonra Bilgisayar en son Telefon kategorisi olacak şekilde sıralanacakır.
*/

Tekrarlanan Verileri Filtreleme Group By

From ile tablo seçildikten sonra duruma göre kullanılabilir. Bu alt fonksiyon ile tekrar eden veriler tek veriye düşürülebilir. Bir kez kullanılabilir.
İçine 1 zorunlu argüman gönderilir.

 • Argüman, gruplama için referans alınacak sütunu belirtir.
  String tipinde veri gönderilir ve zorunludur. Özel karakterler, türkçe karakterler ve boşluk içeremez. Boş değer gönderildiğinde sorguya dahil olmaz.
Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->groupby("kategori");

/*
Yukarıdaki örnekte kategorisi aynı olan veriler birer defa alındı.
Örneğin, bilgisayar kategorisinde 10 veri var ise, içlerinden sadece biri alınır. Hangi verinin alınacağı ise Order By ile sıralanarak belirtilebilir.
*/

Veri Arama Like

From ile tablo seçildikten sonra duruma göre kullanılabilir. Bu alt fonksiyon ile veri aranabilir, aranacak verinin öncesi veya sonrasında nelerin olacağı belirtilebilir. Birden fazla kullanılabilir.
İçine 2'si zorunlu, toplam 5 argüman gönderilebilir. Kullanımı where alt fonksiyonuna benzemektedir.

 • İlk argüman, aramanın yapılacağı sütunu belirtir.
  String tipinde veri gönderilir ve zorunludur. Özel karakterler, türkçe karakterler ve boşluk içeremez. Boş değer gönderildiğinde akış sonlandırılır.
 • İkinci argüman, ne aranacağını belirtir.
  Dizi ve Boolean dışında tüm veri tiplerini alabilir. Boş değer gönderildiğinde NULL(Boş) sonuç verir.
 • Üçüncü argüman, mantıksal operatörü belirtir.
  Sadece AND, OR mantıksal operatörlerini alabilir.
  Boş değer gönderildiğinde iki şarta göre çalışır. Eğer öncesinde başka koşul kullanılmış ise AND operatörünü varsayılan olarak kullanır, eğer kullanılmamış ise mantıksal operatör kullanmaz.
 • Dördüncü argüman, aranacak verinin öncesinde neler olabileceğini belirtir
  String tipinde veri gönderilir. Değer gönderilmediğinde % parametresini varsayılan olarak kullanılır.
 • Beşinci argüman, aranacak verinin sonrasında neler olabileceğini belirtir
  Dördüncü argüman ile aynı mantıkta çalışır.
Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->like("baslik", "ka");

/*
Yukarıdaki örnekte, başlığın içerisinde herhangi bir yerde "ka" kelimesi geçen tüm verileri alabiliriz.
Üçüncü argüman where'deki gibi, duruma göre AND veya NULL değer gönderdi.
Dördüncü ve beşinci argümanlar, değer belirtilmediği için % parametresini varsayılan olarak gönderdi
*/

// Sadece A harfi ile başlayanları alalım
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->like("baslik", "A", NULL, NULL, "%");

/*
Yukarıdaki örnekte, başlığı "A" harfi ile başlayan tüm verileri alabiliriz.
Üçüncü argümanı, öncesinde koşul olmadğını varsayarak NULL(boş) değer belirledik.
Dördüncü argümanı, aranacak kelimenin öncesinde hiç bir şey olmayacağı için NULL(boş) değer belirledik.
Beşinci argümanı, sonrasında herhangi bir şey olabilir diye % parametresi gönderdik
*/

// Sadece Z harfi ile bitenleri alalım
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->like("baslik", "Z", NULL, "%", NULL);

/*
Yukarıdaki örnekte, başlığı "Z" harfi ile biten tüm verileri alabiliriz.
Dördüncü argümanı, öncesinde herhangi bir şey olabilir diye % parametresi gönderdik.
Beşinci argümanı, aranacak kelimenin sonrasında hiç bir şey olmayacağı için NULL(boş) değer belirledik.
*/

Aranan Verileri Eleme Not Like

From ile tablo seçildikten sonra duruma göre kullanılabilir. Bu alt fonksiyon ile arananan verilerin dışında kalan sonuçlar alınabilir. Birden fazla kullanılabilir.
İçine 2'si zorunlu, toplam 5 argüman gönderilebilir. Kullanımı like alt fonksiyonu ile tamamen aynıdır.

Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->notlike("baslik", "ka");

/*
Yukarıdaki örnekte, başlığın içerisinde "ka" kelimesi geçmeyen tüm verileri alabiliriz.
Üçüncü argüman where'deki gibi, duruma göre AND veya NULL değer gönderdi.
Dördüncü ve beşinci argümanlar, değer belirtilmediği için % parametresini varsayılan olarak gönderdi.
*/

Sınırlı Veri Çekme Limit

From ile tablo seçildikten sonra duruma göre kullanılabilir. Bu alt fonksiyon ile limit aralığı belirlenerek, bu aralıktaki sonuçlar alınabilir. Bir kez kullanılabilir.
İçine 1'i zorunlu, toplam 2 argüman gönderilebilir.

 • İlk argüman, en fazla kaç veri alınacağını (limiti) belirtir.
  Integer tipinde veri gönderilir ve zorunludur. Sadece sayı gönderilebilir. Boş değer veya 0 gönderildiğinde sorguya dahil olmaz.
 • İkinci argüman, başlangıcı belirtir. Gönderilen veri, kat sayısını içerir.
  String tipinde veri gönderilir. Gönderilen veriyi $_GET dizisinin anahtarlarında arar. Karşılık bulursa içindeki veriyi Integer olarak almaya çalışır, eğer sayısal değer değil ise 0 değerini kullanır.
  Örnek :
  • Elimizde $_GET["p"] = 3; şeklinde veri olduğunu düşünelim.
  • Bu alt fonksiyonun ilk argümanına 5, ikinci argümanına "p" değerlerinin gönderildiğini varsayalım.

  $_GET["p"] verisini arayıp bulduğunda içindeki 3 değerini alacaktır.
  (kat sayı - 1) x limit formülünü kullanarak sonucu 10 (Hesaplaması:(3 - 1) x 5) bulacaktır.
  Bu durumda 10. sıradan başlayıp 5 veri listelenir.

Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->limit(5, "p");

/*
Yukarıdaki örnekte, buradaki veriler referans alınarak, 10. sıradan başlanıp 5 tane veri listelenebilir.
*/

// Başlangıç belirtmeyelim
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->limit(20);

/*
Bu örnekte, ikinci argüman belirtilmediği için 0. sıradan başlanıp 20 tane veri listelenebilir.
*/

Parantez Açma - Kapatma In - Out

Where alt fonksiyonu ile ihtiyaca göre kullanılabilir. Bu alt fonksiyonlar, karmaşık sorgularda koşulların parantezler ile güvenilir şekilde ayrılmasını sağlar. Birden fazla kullanılabilir.

 • In fonksiyonuna 1 argüman gönderilir ve zorunlu değildir. Kendisinden önce olan koşulla arasındaki mantıksal operatörü belirtir.
  Sadece AND, OR mantıksal operatörlerini alabilir. Boş değer gönderildiğinde mantıksal operatör kullanmaz.
 • Out fonksiyonuna argüman gönderilmez. Sadece parantez kapatma işlemini görür.
  Sorguda hiç kullanılmadığı veya eksik kullanıldığı zaman, şarların en sonunda kullanılan ve açık kalan In fonksiyonu kadar otomatik parantez kapatılır.
Kullanım örnekleri :

$m_vt->select()->from("tablo_ismi")
   ->where("durum", 1)
   ->in("AND")
      ->where("kategori", "Laptop")
      ->where("kategori", "Tablet", "=", "OR")
   ->out()
   ->orderby("fiyat", "DESC");

/*
Yukarıdaki örnekte, durumu 1 ve kategorisi Laptop veya Tablet olan veriler alınabilir.
Eğer Out fonksiyonunu kullanılmasaydı, koşulun sonunda In fonksiyonu otomatik kapatılacaktı.
Yukarıdaki sorgunun sql dilinde karşılığı aşağıdaki gibi olacaktır.
*/

SELECT * FROM `tablo_ismi`
WHERE `durum` = 1
AND (
   `kategori` = 'Laptop'
   OR
   `kategori` = 'Tablet'
)
ORDER BY `fiyat` DESC;

Verileri Diziye Aktarma Result

Yukarıdaki diğer alt fonksiyonlar kullanılıp sorgu oluşturulduktan sonra, bu sorgudan gelen verileri diziye aktarmak için kullanılır. İlgili sorguyu sonlandırır, sonrasında hiç bir alt fonksiyon gönderilmez.
İçine 1 argüman gönderilir ve zorunlu değildir. Bu argüman TRUE değerini varsayılan olarak kullanır.
Sadece boolean (TRUE, FALSE) değerlerini kabul eder. Aşağıda bu değerlerin amacı belirtilmiştir.

 • TRUE : Sorgudan alınan verilerin Object (stdClass) tipinde diziye aktarılmasını sağlar.
  FALSE : Sorgudan alınan verilerin Array tipinde diziye aktarılmasını sağlar.

Diziye aktarılan veriler, 0'dan başlayarak, alınan verilerin toplam sayısı kadar dizi numaraları oluşturulup, bu numaraların her birine bir veri sonucu eklenir.

Kullanım örnekleri :

$object_veriler = $m_vt->select()->from("tablo_ismi")
   ->inwhere("baslik", Array("Televizyon","Bilgisayar"))
   ->result();

// Sonuç
$object_veriler = Array(
  0 => Object(stdClass)(
    'id' => 17
    'baslik' => Televizyon
  ),
  1 => Object(stdClass)(
    'id' => 18
    'baslik' => Bilgisayar
  )
);

$array_veriler = $m_vt->select()->from("tablo_ismi")
   ->inwhere("baslik", Array("Televizyon","Bilgisayar"))
   ->result(FALSE);

// Sonuç
$array_veriler = Array(
  0 => Array(
    'id' => 17
    'baslik' =>
  ),
  1 => Array(
    'id' => 18
    'baslik' => Bilgisayar
  )
);

Verileri Dizide Gruplama Group

Result alt fonksiyonu ile aynı görevi yapar, fakat sonuçları istenen sütuna göre gruplayabilir. İlgili sorguyu sonlandırır, sonrasında hiç bir alt fonksiyon gönderilmez.
İçine 2 argüman gönderilir ve zorunlu değildir. İki argümanda TRUE değerini varsayılan olarak kullanır ve sadece boolean (TRUE, FALSE) değerlerini kabul ederler.

 • Birinci argüman;
  TRUE : Sorgudan alınan verilerin Object (stdClass) tipinde diziye aktarılmasını sağlar.
  FALSE : Sorgudan alınan verilerin Array tipinde diziye aktarılmasını sağlar.
 • İkinci argüman;
  TRUE : Sorgudan alınan tüm verileri istenen sütunun altında gruplayarak verir.
  FALSE : Her gruptan bir veri alarak, bu verileri istenen sütunun altında gruplayarak verir.

Gruplanacak sütun, select alt fonksiyonunda belirtilir. Bu durumda select, sütun seçme özelliğini kaybedecektir ve tüm sütunlar seçilecektir.

Diziye aktarılan veriler, 0'dan başlayarak, alınan verilerin toplam sayısı kadar dizi numaraları oluşturulup, bu numaraların her birine bir veri sonucu eklenir.
Ayrıcı ikinci argümanın TRUE değeride grup içinde aynı işlevi gösterir.

Birinci argümanın kullanımı, result alt fonksiyonunda gösterilmiştir.
Bu yüzden aşağıdaki örneklerde birinci argüman, her zaman TRUE (Object(stdClass)) değeri kullanılacak.

Kullanım örnekleri :

/*
Bu örnekte, ikinci argüman TRUE değeri aldığı için bulunan tüm veriler kategoriler altında gruplanmıştır.
*/

$tum_veriler = $m_vt->select("kategori")->from("tablo_ismi")
   ->inwhere("kategori", Array("Televizyon","Bilgisayar"))
   ->group(TRUE, TRUE);

// Sonuç
$tum_veriler = Array(
  "Televizyon" => Array(
    0 => Object(stdClass)(
      'id' => 5,
      'baslik' => "LED"
    ),
    1 => Object(stdClass)(
      'id' => 6,
      'baslik' => "LCD"
    )
  ),
  "Bilgisayar" => Array(
    0 => Object(stdClass)(
      'id' => 13,
      'baslik' => "Laptop"
    ),
    1 => Object(stdClass)(
      'id' => 14,
      'baslik' => "Tablet"
    )
  )
);


/*
Bu örnekte, ikinci argüman FALSE değeri aldığı için, her gruptan son veri alınıp, kategoriler altında listelenmiştir.
Hangi verinin seçileceği order by alt fonksiyonu ile belirlenebilir.
*/

$tekli_veriler = $m_vt->select("kategori")->from("tablo_ismi")
   ->inwhere("kategori", Array("Televizyon","Bilgisayar"))
   ->group(TRUE, FALSE);

// Sonuç
$tekli_veriler = Array(
  "Televizyon" => Object(stdClass)(
    'id' => 6,
    'baslik' => "LCD"
  ),
  "Bilgisayar" => Object(stdClass)(
    'id' => 14,
    'baslik' => "Tablet"
  )
);

Sorguyu Raporlama Write

Result, group gibi en son kullanılır ve sorguyu sonlandırır. Bu alt fonksiyon ile oluşturulan sorgu ve gönderilen veriler alınabilir.
İçine 1 argüman gönderilir ve zorunlu değildir. Bu argüman TRUE değerini varsayılan olarak kullanır.
Sadece boolean (TRUE, FALSE) değerlerini kabul eder. Aşağıda bu değerlerin amacı belirtilmiştir.

 • TRUE : Ekrana sorguyu ve gönderilen verileri yazarak akışı sonlandırır.
 • FALSE : Sorguyu "q", gönderilen verileri "v" anahtarlarında tutarak, dizi tipinde sonuç verir. Ekrana sonuç yazmaz ve akışı durdurmaz.
Kullanım örnekleri :
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 5)->write();
$m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 5)->write(TRUE);

/*
Yukarıdaki 2 örnek aynı sonucu verir. Ekrana aşağıdaki gibi bir çıktı basar ve akışı sonlandırır.
*/

SELECT * FROM `tablo_ismi` WHERE `id` = ?;
Array
(
  [0] => 5
)

Sonuçları ekrana basmak yerine diziye aktarma:
$result = $m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("id", 5)->write(FALSE);

/*
Yukarıdaki örnek, sorguyu "q", gönderilen veriyi "v" anahtarlarında tutarak, dizi olarak $result değişkenine aktarır.
*/

Verilerin Sayısını Alma Count

Result, group gibi en son kullanılır ve sorguyu sonlandırır. Bu alt fonksiyon ile sorgulanan verilerin toplam sayısı alınabilir.
İçine argüman gönderilmez. Integer tipinde sonuç verir.

Kullanım örnekleri :
$count = $m_vt->select()->from("tablo_ismi")->where("durum", 1)->count();

/*
Yukarıdaki örnekte, durumu 1 olan kaç veri olduğu bulunur.
*/

echo "Toplam veri: {$count}";

/*
Echo komutu ile toplam veri sayısı, ekrana yazdırılarak görülebilir.
*/

>> Toplam veri: 70